Specialpedagog

Specialpedagogen har ett brett arbetsfält och en handledande roll, bidrar till skolans pedagogiska utveckling och ingår i elevhälsan. Synsättet karaktäriseras av en pedagogisk helhetssyn och utgår från elevens starka sidor.

 

 I mitt uppdrag ingår bl.a att;

  • tillsammans med skolledning ta fram och driva skolutvecklingsfrågor
  • synliggöra elevens styrkor för att stärka elevens självkänsla
  • identifiera, analysera och reducera hinder samt kompensera för svårigheter i undervisnings- och lärandemiljön
  • vara behjälplig vid upprättande av åtgärdsprogram/handlingsplan så att eleven, så långt det är möjligt, uppnår kunskapsmålen
  • ge handledande/rådgivande samtal till lärare, elev och förälder för att strukturera en arbetsgång med stöd och återkoppling.

 

Jag har inga mottagnings- eller telefontider utan kontakta gärna via telefon, mail eller kom förbi.

Specialpedagog
Kristina Söderman
018-727 98 16
kristina.soderman@uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Specialpedagog