Vår skola deltar i Skol-BIM

Ett projekt för utveckling av skolans stöd till barn i missbruksmiljöer

Skol-BIM är ett forsknings- och utvecklingsarbete där skolans personal, forskare och utvecklingsledare arbetar tillsammans. Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala län ansvarar för projektet som finaniseras av Folkhälsomyndigheten och pågår 2015-2017.

Tanken är att projektet ska öka vår skolas förmåga att upptäcka och ge stöd till barn som växer upp i en familj där den ena eller båda föräldrarna har ett missbruk.

Personal på vår skola kommer att genom enkäter och intervjuer få berätta om sina erfarenheter av hur vi på skolan gör idag för att upptäcka och ge stöd till barn och ungdomar som lever i familjer där en vuxen har någon form av beroendeproblematik. Utifrån hur vi på skolan ser på vårt behov av kompetensutveckling samt med hjälp av kunskap från tidigare forskning och en pågående studie, ges fyra högstadieskolor nu möjlighet att delta i detta utvecklingsprojekt, vilket vår skola valt att göra.

Bakgrund:
Att växa upp med föräldrar som har en beroendeproblematik är en erfarenhet som många barn och ungdomar delar. Ett problem är ett detta ofta är en familjehemlighet och att barnens situation därför inte uppmärksammas.  Ett nyligen avslutat forskningsprojekt i Uppsala län (BIM-barn i missbruksmiljöer, 2015) där barn, ungdomar och föräldrar intervjuats om sin livssituation och om vilken hjälp de behöver och önskar från samhället, visar att skolan har stor betydelse för dessa barn och ungdomar. Att klara skolans mål är en viktig skyddsfaktor som ökar öka chansen att trots svårigheter hemma kunna må bra och få en bra framtid.

En av skolans uppgifter är att upptäcka vilka problem elever har, vilket är en förutsättning för att kunna ge dem och deras föräldrar rätt stöd, antingen inom skolans ram eller i samverkan med till exempel socialtjänsten.

Det är av den anledningen som vi på vår skola bestämt oss för att delta i utvecklingsprojektet, som vi hoppas ska öka våra möjligheter att se till så att ALLA elever på vår skola trivs och mår bra.

11 februari 2016